Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hytchers – Vervoerder

 

Art. 1 Toepassingsgebied, aanvaarding en wijziging

 

Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden” genoemd) zijn van toepassing op alle diensten, ongeacht de aard, geleverd door Hytchers en partners onder de naam Hytchers (hierna Hytchers).

Door een beroep te doen op de diensten van Hytchers aanvaardt de vervoerder deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud.

De “verzender” in deze Algemene Voorwaarden betekent iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep doet op Hytchers en partners voor het ophalen van een of meerdere goederen (“goederen”) en/of de levering van deze goederen aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon (“ontvanger”). De “vervoerder” betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hytchers akkoord gaat om de betreffende goederen te transporteren van verzender naar ontvanger of over een deel van de route tussen die beide, tussen de partnermagazijnen van Hytchers.

De algemene of bijzondere voorwaarden van de vervoerder of van een andere partij dan Hytchers en partners zijn in geen geval van toepassing en worden te allen tijde van de hand gewezen. Dat geldt tevens indien de voorwaarden van de vervoerder of van een andere partij niet uitdrukkelijk werden afgewezen.

De diensten van Hytchers zijn beperkt tot het ter beschikking stellen van een softwareplatform of een mobiele applicatie (het “Platform”) waarmee de verzender zijn goederen kan verzenden via één of meerdere vervoerders, die de goederen transporteren tussen de partnermagazijnen. Deze partners stellen in bepaalde verkooppunten opslagruimte ter beschikking voor de goederen. Ze zorgen ook voor de nodige behandeling van deze goederen voor de goede werking van het platform.

De vervoersovereenkomst wordt automatisch gesloten tussen de verzender en de vervoerder vanaf het moment dat de vervoerder het voorstel van de verzender aanvaardt om goederen te transporteren tussen de punten van het partnernetwerk.

Deze aanvaarding gebeurt via het Platform.

Hytchers heeft het recht om de levering van haar diensten en/of de daaraan verbonden tarieven op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, stop te zetten of te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke beslissing onmiddellijk en van rechtswege van toepassing is en geen invloed heeft op de voorwaarden voor de diensten die eerder aan Hytchers werden toevertrouwd.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Hytchers worden aangepast. De vervoerder zal van de aanpassing(en) en de datum van de inwerkingtreding van de aanpassing(en) op de hoogte gebracht worden via de door Hytchers geschikt geachte methode. Dit kan bijvoorbeeld per email zijn of via een pop-up bij het gebruik van het Platform.

Het Platform kan enkel gebruikt worden voor het vervoer en de levering van goederen in België over land.

Art. 2 Gebruik van het Platform

Om gebruik te kunnen maken van het Platform moet de vervoerder:

 • zich inschrijven en daarbij naam, gsm nummer, emailadres, thuisadres en een foto van de voor- en achterkant van zijn identiteitskaart geven, en
 • deze Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring (https://www.hytchers.com/nl/privacy-beleid/)expliciet aanvaarden.

Hytchers behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud en functionaliteiten van het Platform. Hytchers verleent aan de vervoerder een beperkte, niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie om het Platform te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Hytchers kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot Hytchers tijdelijk of definitief weigeren indien de vervoerder:

 • het Platform gebruikt op een manier die niet strookt met deze Algemene Voorwaarden, de gedragscode (link op onze startpagina) of geldende regelgeving of op een manier die de integriteit van derden of de reputatie van Hytchers en haar partners aantast,
 • het Platform misbruikt,
 • niet over de minimum gestelde evaluatiescore beschikt,
 • onvolledige of onnauwkeurige informatie verschaft bij de inschrijving op het Platform
 • nalaat Hytchers te informeren bij wijziging van zijn/haar gegevens die aan Hytchers werden medegedeeld op het moment van de inschrijving,
 • fraude of een poging tot fraude pleegt met de credits van het platform

Art. 3 Voor transport verboden goederen

Het Platform mag in geen geval gebruikt worden om gevaarlijke goederen (zoals bepaald in de regelgeving van toepassing op het vervoer van gevaarlijke producten met inbegrip van ADR, CMR, IMDG-code) en andere goederen waarvoor een vergunning vereist is, te vervoeren.

Zijn onder andere verboden om te worden vervoerd door middel van het Platform (niet limitatief):

 • Drugs, verdovende middelen en psychotrope stoffen;
 • Voorwerpen, geschriften of substanties in het algemeen waarvan de invoer, de uitvoer, de productie, de omloop, de verspreiding, het gebruik, het bezit, de verkoop of het vervoer ervan bij wet verboden is;
 • Voorwerpen die door hun vorm, aard of verpakking een gevaar kunnen vormen voor personen of die andere zendingen, de uitrusting van vervoerder of goederen van derden (inclusief pakjes) kunnen vuil maken of beschadigen;
 • Chemische producten, ontplofbare, ontvlambare of radioactieve stoffen, besmettelijke substanties, koolzuurgas in vaste vorm (koolzuursneeuw) of andere gevaarlijke substanties, die een gevaar kunnen vormen.
 • Bederfelijke biologische stoffen en/of besmettelijke stoffen, levende dieren, parasieten of producten van dierlijke oorsprong;
 • Voorwerpen die op de buitenzijde aantekeningen dragen die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden;
 • Wapens, essentiële onderdelen van wapens en munitie, namaakwapens, messen, zwaarden, dolken, …
 • Gassen onder druk, giftige of bijtende stoffen, brandstoffen en organische peroxides;
 • Levensmiddelen en tabaksproducten of andere producten waarop accijnzen worden geheven;
 • Pakketten van meer dan 10 kg en/of meer dan 1,5 m omtrek (hoogte + breedte + langste zijde).

Zijn niet verboden om te worden vervoerd, maar wel uitgesloten van verzekering via het Platform:

 • Elk ander scherp of snijdend voorwerp.
 • Waarden aan toonder, muntstukken, bankbiljetten, juwelen (behoudens fantasiejuwelen met een waarde van minder dan 500,00 EUR per pakket voor zover deze geen goud, zilver of edelstenen bevatten), kunstvoorwerpen en verzamelwerken of andere kostbare materialen, met inbegrip van dierenpelzen en meer algemeen alle goederen met een waarde van meer dan 500,00 EUR.

De verzender is aansprakelijk voor alle gevolgen en schade opgelopen door Hytchers, haar partners, de vervoerder of derden ten gevolge van de niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden en de geldende voorschriften, en dit zelfs als hij Hytchers en de vervoerder heeft ingelicht over de aard van de goederen. Hytchers en haar partners zijn niet aansprakelijk voor de aard van de goederen en het vervoer en de levering ervan.

Art. 4 Inspectie – Weigering of opschorting van diensten

De vervoerder stemt ermee in dat elke overheidsdienst, waaronder de douane, op elk ogenblik de verpakking van de goederen mag openen om de goederen te inspecteren als dat tot hun wettelijke bevoegdheden behoort.

Het feit dat de vervoerder de goederen aanvaardt, impliceert geenszins dat de vervoerder erkent dat het pakket aan alle vervoersvoorwaarden voldoet. Wanneer de vervoerde goederen niet voldoen aan de bepalingen van art. 3 of in beslag worden genomen door een openbare dienst, bijvoorbeeld de douane, kunnen de vervoerder noch de partners verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de pakketten wanneer die zijn uitgepakt. De verzender is verplicht zijn pakket verzegeld in te pakken, zodat het tijdens het transport niet wordt geopend.

De vervoerder en zijn partners zijn verplicht de stockage of het ophalen van goederen te weigeren en/of het transport op te schorten als de zegels op het pakket vernietigd zijn en/of als het volgens hen gaat om gevaarlijke en verboden goederen of wanneer de andere voorwaarden niet werden nageleefd.

Bij vernietiging van de zegels moeten de vervoerder of zijn logistieke partners deze anomalie signaleren via de daartoe voorziene procedure van Hytchers. Dat kan bijvoorbeeld door telefonisch contact op te nemen met de helpdesk of rechtstreeks via de applicatie (indien beschikbaar).

Art. 5 Verplichtingen van Hytchers en partners

De verplichtingen van Hytchers zijn beperkt tot het verstrekken van een softwareplatform of een mobiele applicatie waarmee de verzender zijn goederen kan laten transporteren via één of meerdere vervoerders, die de goederen transporteren tussen de partnermagazijnen; en het bieden van hulp bij procedurele afwijkingen inovereenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de van kracht zijnde wetgeving.

De verplichtingen van de partners zijn beperkt tot het ter beschikking stellen van opslagruimte voor de goederen op hun locatie, evenals het uitvoeren van de nodige handelingen voor de goede werking van het platform.

Hytchers en partners garanderen niet dat:

 • een verzoek tot het vervoeren van goederen voor de vervoerder beschikbaar zal zijn of dat een bepaald minimum inkomen kan worden verkregen,
 • de goederen aangeboden door de verzender conform deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving zijn,

Hytchers stelt alles in het werk om een verzender en een vervoerder met elkaar in contact te brengen. De diensten van de vervoerder worden echter niet in opdracht van Hytchers verleend, maar rechtstreeks tussen de verzender en de vervoerder overeengekomen via het Platform.

Art. 6 Verplichtingen en verantwoordelijkheid van de vervoerder

De vervoerder zal zich op het Platform moeten aanmelden en alle gevraagde informatie correct en nauwkeurig invullen, alsook alle wijzigingen met betrekking tot deze informatie onmiddellijk ter kennis brengen van Hytchers via het volgende emailadres: support@hytchers.comof rechtstreeks via het Platform (voor zover mogelijk).

De vervoerder garandeert dat hij/zij:

 • als natuurlijke persoon minstens 18 jaar is en geldig in België verblijft of als rechtspersoon geldig is opgericht;
 • over de nodige vergunningen en toestemmingen beschikt op het moment van de dienstverlening om het vervoer van de goederen uit te voeren, met inbegrip van maar niet limitatief: in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een geldige autoverzekering en de vereiste vervoersvergunning indien van toepassing; niet vervallen zijn van het recht tot sturen; in het geval van een bedrijfswagen de toelating hebben om deze wagen te gebruiken voor deze doeleinden;
 • beschikt over een mobiel apparaat met internetverbinding en houdt die verbinding actief voor de hele duur van de levering;
 • de vervoersdiensten naar best vermogen en met de nodige zorg zal uitvoeren en te allen tijde in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving betreffende goederenvervoer en de wegcode;
 • de richtlijnen bepaald door het Platform met betrekking tot de ophaling en de levering zal respecteren, bijvoorbeeld: de QR-code van de goederen scannen via de applicatie of over te gaan tot boeking van de te leveren goederen;
 • de goederen met de nodige zorg zal behandelen
 • geen pakketten opent of zegels beschadigt;
 • geen pakketten steelt;
 • onmiddellijk contact zal opnemen met Hytchers in geval van schade, verlies, vertraging, vergetelheid, diefstal of enige andere gebeurtenis die afwijkt van het normale transportproces van de goederen
 • en met Hytchers hiervoor een oplossing zal uitwerken;
 • zal voldoen aan zijn/haar fiscale en of sociale verplichtingen en zijn/haar inkomen verkregen via het Platform zal aangeven in overeenstemming met de toepasselijke fiscale en sociale wetgeving.

De vervoerder zal Hytchers, zijn partners, de verzender en derden vrijwaren voor elke aansprakelijkheid die zou voortvloeien uit het feit dat de bovenvermelde verklaringen van de vervoerder niet overeenstemmen met de werkelijkheid, en zal alle hierdoor ontstane schade of kosten, met inbegrip van gerechtskosten, vergoeden.

Hytchers is gerechtigd zonder voorafgaandelijk toestemming een overzicht van de door de vervoerder geleverde diensten en de ontvangen vergoedingen over te maken aan de betrokken administraties, met inbegrip van de fiscale administratie.

Art. 7 Tarieven en betalingsvoorwaarden

De vervoerder wordt vergoed in de vorm van geaccumuleerde credits op het platform. Die kunnen worden ingewisseld voor getrouwheidspunten of een prepaidkaart bij de partners van Hytchers op het platform.

Als het transport valt onder de Wet van […] 2016 betreffende de deeleconomie, houdt Hytchers de verschuldigde som, in overeenstemming met deze wet, dadelijk in bij de bron en stort ze door aan de  [FINANCIËLE ADMINISTRATIE] voor rekening van de bezorger.

Het bedrag van de vergoeding van de bezorger wordt door Hytchers bepaald en hangt af van de kortste afstand met het pakket of de goederen tussen het ophaalpunt en het magazijn. Die vergoeding kan op elk moment variëren afhankelijk van de gekozen route, de resterende leveringstermijn van de goederen, evenals van bonussen of andere commerciële acties.

Art. 8 Schadeloosstelling in geval van verlies, schade of averij

Een verzekering die schade aan en/of verlies van de goederen dekt en afgesloten is inbegrepen voor elke zending die via Hytchers besteld wordt.

De tussenkomst van de verzekeraar beperkt zich tot een maximum van 500 (vijfhonderd) EUR per pakje.

Verschillende goederen die deel uitmaken van één en hetzelfde verzoek zullen als één (1) pakket beschouwd worden in het kader van de verzending.

De vervoerders zijn niet aansprakelijk voor accidentele schade ten gevolge van goederenbehandeling, transport of diefstal met inbraak in hun voertuig.

De vervoerders kunnen wel aansprakelijk worden gesteld bij vrijwillige degradatie, diefstal of verlies van pakketten die door Hytchers aan hen zijn toevertrouwd.

Hytchers noch partners kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door de goederen aan het voertuig, aan de inhoud daarvan, aan elk materiaal vervoerd door de vervoerders, evenals aan hun fysieke integriteit.

Hytchers aanvaardt geen verklaringen van de verzender of van andere personen over de waarde van de inhoud van de goederen. Geen enkele waardevermelding op geen enkel document zal worden beschouwd als een waardevermelding.

In geval van schade aan en/of verlies van de goederen, zal de waarde van de goederen dienen aangetoond te worden via een aankoopfactuur.

Voor vragen met betrekking tot terugbetalingen kan contact opgenomen worden met de Hytchers helpdesk via  support@Hytchers.be of via het telefoonnummer dat in de app en op de startpagina vermeld staat.

Art. 9 Beperking van aansprakelijkheid

Hytchers en partners kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade ten gevolge van het gebruik van het platform.

Art. 10 Elektronische verwerking van de gegevens

De vervoerder aanvaardt het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. In dat verband ziet hij/zij af van de mogelijkheid om art. 1323 en volgende van het Burgerlijk Wetboek betreffende de bewijskracht, namelijk de betwisting van de handtekening en het geschrift te doen toepassen.

Art. 11 Evaluatie – Rating

De vervoerder ontvangt een evaluatie voor elke uitgevoerde levering op basis van het succes van die levering (aangekomen op de plaats van bestemming zonder schade, binnen een redelijke termijn). Deze evaluaties worden niet gepubliceerd op het Platform. Wel kan Hytchers een vervoerder met negatieve evaluatie tijdelijk of definitief de toegang tot het Platform verbieden en bij duidelijke diefstal een rechtsvordering instellen. Bij diefstal of schade door het personeel van een partner behoudt Hytchers zich het recht voor om een procedure in te stellen tegen de overtreders.

Klachten over evaluaties kunnen gestuurd worden naar support@hytchers.com.

De mogelijkheid tot evaluatie zal niet aanwezig zijn tijdens de testfase van het Platform.

Art. 12 Verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de vervoerder die aan Hytchers worden meegedeeld, worden door Hytchers en partners gebruikt met het oog op de levering van de in deze Algemene Voorwaarden bedoelde diensten en de commerciële doeleinden van de door Hytchers en door de in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen aan Hytchers verbonden vennootschappen geleverde en/of verdeelde diensten. Tenzij de vervoerder zich daartegen verzet, mogen deze gegevens voor die doeleinden worden meegedeeld aan deze verbonden vennootschappen.

De emailadressen die de gebruikers in de applicatie opgegeven hebben, mogen door het platform gebruikt worden om informatie over Hytchers te communiceren. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven van deze communicaties, via de ‘uitschrijf’-optie in elke communicatie.

Indien de vervoerder niet wenst dat zijn/haar persoonsgegevens voor die doeleinden gebruikt en/of meegedeeld worden, kan hij/zij dat op elk moment schriftelijk aan Hytchers meedelen. De vervoerder beschikt eveneens over een inzage- en correctierecht van zijn persoonsgegevens. Hij/zij kan deze rechten uitoefenen mits hij een gedateerd, ondertekend en schriftelijk verzoek stuurt naar Hytchers (Hytchers), rue du Beau Site 57/21 4032 Chênée.

De privacyverklaring (link op onze website) maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Art. 13 Varia

De eventuele nietigverklaring van één of meerdere clausules van deze overeenkomst of delen van deze overeenkomst of clausules, houdt niet de nietigverklaring van de hele overeenkomst in, doch slechts van het getroffen gedeelte.

De partijen mogen, onverminderd het recht van Hytchers om een onderaannemer haar verbintenissen te doen uitvoeren, de rechten en plichten die voortvloeien uit deze overeenkomst, niet overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Hytchers mag echter op elk ogenblik de overeenkomst overdragen aan één van zijn verbonden vennootschappen.

Geschillen over of met betrekking tot deze overeenkomst waarover geen minnelijke schikking kan worden getroffen, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Luik.

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Onder voorbehoud van de bepalingen in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe om de vertrouwelijke technische en commerciële informatie waarvan ze kennis krijgen in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, volstrekt vertrouwelijk te houden ten aanzien van derden. Dat is echter niet van toepassing op de informatie waarvan de verspreiding vereist is krachtens een wet, reglement of gerechtelijke beslissing of op informatie die al rechtmatig door een derde publiek werd gemaakt.