Algemene voorwaarden Hytchers – Verzender

Algemene voorwaarden Hytchers – Verzender

Art. 1 Toepassingsgebied, aanvaarding en wijziging

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd de “algemenevoorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten (hierna genoemd de“diensten”) geleverd door Hytchers en haar logistieke partners (hierna genoemd de“partners”), ongeacht de aard van de geleverde dienst.

Door gebruik te maken van deze diensten accepteert de verzender deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

De verzender“, in deze algemene voorwaarden, betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die Hytchers en haar partners gebruiken om een vervoerder te vinden voor het afhalen van één of meerdere goederen (“goederen”) en/of het leveren van deze goederen aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon (“ontvanger”). Onder “vervoerder” wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die via Hytchers aanvaardt de betrokken goederen te vervoeren van de verzender naar de ontvanger of over een deel van het traject dat deze goederen scheidt, tussen de locaties van de partnerdepots van Hytchers.

De algemene of bijzondere voorwaarden van de verzender of van een andere partij dan Hytchers en haar partners zijn in geen geval van toepassing en zullen te allen tijde worden verworpen, zelfs indien de voorwaarden van de verzender of van een andere partij niet uitdrukkelijk werden verworpen.

Hytchers levert een softwareplatform of mobiele applicatie (het“platform“) waarmee de verzender goederen kan verzenden via één of meerdere vervoerders die deze goederen tussen de partnerdepots doorsturen. Deze partners bieden in bepaalde verkooppunten ruimte aan voor de opslag van goederen. Ze verzekeren ook de nodige verwerking van deze goederen voor de operationele werking van het platform.

De vervoerovereenkomst komt automatisch tot stand tussen de verzender en de vervoerder wanneer een vervoerder het aanbod tot vervoer van goederen tussen de punten van het partnernetwerk aanvaardt.

Hytchers heeft het recht om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de levering van zijn diensten en/of de daarmee verband houdende tarieven op te schorten, te beëindigen of te wijzigen, met dien verstande dat een dergelijk besluit van rechtswege en onmiddellijk van toepassing zal zijn en geen invloed zal hebben op de voorwaarden van de diensten die eerder aan Hytchers werden toevertrouwd.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Hytchers worden gewijzigd en de verzender wordt per e-mail of per post op de hoogte gebracht van de wijzigingen en de datum waarop deze van kracht worden.

Art. 2 Gebruik van het platform

Om gebruik te maken van het platform, moeten verzenders:

 • zich registreren met gsm-nummer, e-mailadres en btw-nummer, indien de verzender btw-plichtig is, en een foto van hun identiteitskaart als de verzender een natuurlijk persoon is en;
 • uitdrukkelijk de algemene voorwaarden en de privacyverklaring (link op de webpagina) aanvaarden.

Hytchers behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud en functionaliteit van het platform en verleent de verzender een niet-overdraagbare, niet-exclusieve en beperkte licentie om het platform te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Hytchers kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot Hytchers tijdelijk of permanent ontzeggen indien de verzender:

 • het platform gebruikt op een manier die in strijd is met deze algemene voorwaardenof de geldende wetgeving, of op een manier die in strijd is met de integriteit van derden of de reputatie van Hytchers en/of haar partners;
 • misbruik gemaakt van het platform;
 • onvolledige of onnauwkeurige informatie levert bij de registratie op het platform; en
 • verzuimt Hytchers te informeren van wijzigingen in de gegevens die aan Hytchers werden verstrekt op het moment van de registratie.

Art. 3 Verboden goederen voor het transport

Het platform mag in geen geval worden gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke goederen (zoals bedoeld in de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen, waaronder ADR, CMR, IMDG en andere nationale of internationale regelgevingen die van toepassing zijn op de behandeling of het vervoer van gevaarlijke goederen), goederen waarvoor een vergunning is vereist of illegale goederen.

In het bijzonder is het verboden om via het platform te vervoeren (niet-limitatieve lijst):

 • Drugs, verdovende middelen en psychotrope drugs;
 • Voorwerpen, geschriften of stoffen in het algemeen waarvan de invoer, de uitvoer, de productie, het circuleren, de distributie, het gebruik, het bezit, de verkoop of het vervoer bij wet verboden zijn;
 • Voorwerpen die door hun vorm, aard of verpakking gevaar kunnen opleveren voor personen, of die de uitrusting van de vervoerder of de goederen van derden (met inbegrip van pakketten) kunnen beschadigen of verontreinigen;
 • Chemische stoffen, explosieven, ontvlambare of radioactieve stoffen, besmettelijke stoffen, kooldioxide in vaste vorm (droogijs) of andere gevaarlijke stoffen die een gevaar kunnen vormen.
 • Bederfelijk biologisch materiaal en/of besmettelijke materialen, levende dieren, parasieten of producten van dierlijke oorsprong;
 • Voorwerpen die aan de buitenzijde annotaties dragen die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden;
 • Wapens, essentiële onderdelen van wapens en munitie, nagemaakte wapens, messen, zwaarden, dolken…;
 • Gassen onder druk, giftige of bijtende stoffen, organische brandstoffen en peroxiden;
 • Levensmiddelen en tabaksproducten of andere producten waarop accijns wordt geheven;
 • Elk pakket van meer dan 10 kg en/of meer dan 1,5 m omtrek plus lengte (hoogte + breedte + langste zijde).

Zijn niet verboden om te vervoeren, maar uitgesloten van verzekering via het platform:

 • Effecten aan toonder, munten, bankbiljetten, juwelen (met uitzondering van juwelen met een waarde van minder dan 500,00 EUR per pakket, mits deze geen goud, zilver of edelstenen bevatten), kunstvoorwerpen en verzamelobjecten of andere kostbare materialen, met inbegrip van dierenhuiden, en meer in het algemeen alle goederen met een waarde van meer dan 500,00 EUR; en
 • Elk ander scherp of spits voorwerp.

De verzender is aansprakelijk voor alle gevolgen en schade die Hytchers, haar partners, de vervoerder of derden lijden ten gevolge van het niet naleven van deze algemene voorwaarden en de toepasselijke reglementen, zelfs indien hij Hytchers en de vervoerder op de hoogte had gebracht van de aard van de goederen. Hytchers en haar partners verwerpen elke aansprakelijkheid met betrekking tot de aard van de goederen en het transport en de levering ervan. De verzender erkent en aanvaardt deze uitsluiting van aansprakelijkheid uitdrukkelijk.

Art. 4 Inspectie – Weigering of schorsing van diensten en bijkomende kosten

De verzender stemt ermee in dat elke openbare dienst, met inbegrip van de douane, te allen tijde de verpakking van de goederen kan openen om de inhoud ervan te controleren, indien dit binnen zijn wettelijke bevoegdheid valt.

Het feit dat de vervoerder de goederen aanvaardt, impliceert geenszins dat de vervoerder erkent dat het pakket aan alle voorwaarden voor vervoer voldoet. Indien de vervoerde goederen niet aan de voorwaarden van art. 3 voldoen of door een openbare dienst, zoals de douane, in beslag worden genomen, kunnen de vervoerder en de partners slechts aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de pakketten indien de goederen werden uitgepakt. De verzender is verplicht zijn goederen in te pakken met verzegeling die garandeert dat het pakket tijdens het vervoer niet werd geopend.

De vervoerder en de partners hebben de plicht om de opslag of het vervoer van de goederen te weigeren en/of het transport ervan op te schorten indien de verzegelingen aangebracht op de verpakking vernietigd zijn en/of indien het gevaarlijke en verboden goederen betreft of indien de andere voorwaarden niet nageleefd worden.

In geval van vernietiging van de zegels zijn de vervoerder of de logistieke partners van Hytchers verplicht een anomalie te melden via een door Hytchers opgezette procedure, bijvoorbeeld telefonisch via de helpdesk of rechtstreeks via de applicatie (indien beschikbaar).

Art. 5 Verplichtingen van Hytchers en haar partners

De verplichtingen van Hytchers beperken zich tot het ter beschikking stellen van een softwareplatform of een mobiele toepassing die de verzender toelaat zijn goederen te verzenden via één of meer vervoerders die deze goederen tussen de partnerdepots vervoeren, alsook tot het verlenen van bijstand in geval van een procedurefout en dit in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en de geldende wetgeving.

De verplichtingen van de partners beperken zich tot het ter beschikking stellen van ruimte die bestemd is voor de opslag van goederen, en tot de behandeling van deze goederen zoals vereist voor het operationeel functioneren van het platform.

Hytchers en haar partners bieden geen garantie:

 • dat een bepaalde vervoerder zal gevonden worden;
 • dat de vervoerder bevoegd is; en
 • omtrent de leveringstijd.

Hytchers garandeert dus de levering of terugbetaling van de volledige waarde van het pakket tot een maximum van € 500.

Hytchers stelt alles in het werk om een vervoerder te vinden. De diensten van de vervoerder worden echter niet verleend op verzoek van Hytchers, maar worden automatisch overeengekomen tussen de verzender en de vervoerder via het platform. De vervoerder verleent zijn diensten onafhankelijk en niet als werknemer of aannemer van Hytchers.

Hytchers stelt alles in het werk opdat de pakketten tijdig worden afgeleverd. Indien er geen vervoerder wordt gevonden om de goederen van de verzender te vervoeren, worden de goederen die vertraging oplopen tijdens het verzendproces op kosten van Hytchers toevertrouwd aan een derde transportonderneming. Deze zal de goederen op de tussenopslagplaats zal afhalen en naar hun eindbestemming vervoeren.

Art. 6 Verplichtingen en aansprakelijkheid van de verzender

De verzender moet zich aanmelden op het platform en alle gevraagde informatie correct en nauwkeurig invullen, en Hytchers onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging met betrekking tot deze informatie via het volgende e-mailadres: support@hytchers.comof rechtstreeks via het platform (indien mogelijk).

De verzender garandeert dat:

 • hij minstens 18 jaar oud is als natuurlijke persoon en geldig in België verblijft, of dat hij rechtsgeldig is opgericht als rechtspersoon;
 • de goederen overeenkomen met de beschrijving die naar Hytchers is gestuurd;
 • de goederen conform zijn met deze algemene voorwaarden, in het bijzonder met artikel 3;
 • hij het pakket zorgvuldig inpakt, in een geschikte homogene verpakking, zodat het bestand is tegen de ongemakken en risico’s van transport en, indien de verpakking uit verschillende delen bestaat, deze niet van elkaar kunnen worden gescheiden, aangezien verscheidene pakketten niet kunnen worden vastgemaakt of aan elkaar kunnen worden vastgebonden;
 • de verpakking wordt verzegeld om ervoor te zorgen dat de verpakking niet wordt geopend;
 • de te verzenden goederen zullen worden gedeponeerd bij een Hytchers partnerpunt of worden afgehaald op de locatie die op het platform is bepaald (voor zover dit mogelijk is en deze dienst werd gecontracteerd); en
 • de betaling plaatsvindt zoals aangegeven op het platform.

De verzender stelt Hytchers, haar partners, de vervoerder en derden vrij van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het feit dat de voormelde verklaringen van deze laatsten niet overeenstemmen met de werkelijkheid of dat de goederen niet voldoen aan deze algemene voorwaarden en/of aan de geldende wetgeving, en vrijwaart Hytchers aldus voor alle daaruit voortvloeiende schade of kosten, met inbegrip van gerechtskosten.

De verzender is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door of via de aan de vervoerder toevertrouwde goederen, zowel door de aard van deze goederen indien zij niet met de toegelaten zaken overeenstemmen (zie art. 3), als door hun verpakking, als voor schade aan de goederen zelf en aan andere goederen, aan het milieu en aan personen.

Art. 7 Tarieven en betalingsvoorwaarden

De verzender betaalt voor de levering van zijn goederen via HYTCHERS NV (Hytchers), Rue du Beau site 57/21, B-4032 CHENEE, België, tegen een tarief dat wordt vastgesteld door Hytchers en dat de vergoeding van de onafhankelijke vervoerders omvat. De facturen worden maandelijks verzonden met gebruikmaking van de techniek die Hytchers geschikt acht.

Alle tarieven voor de diensten die in het kader van deze overeenkomst worden geleverd, zijn uitgedrukt in euro’s en, indien van toepassing, exclusief BTW en andere belastingen, vergoedingen en lasten.

De tarieven kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De wijzigingen en de datum van hun inwerkingtreding worden aan de verzender meegedeeld via de techniek die Hytchers daartoe geschikt acht, bijvoorbeeld per e-mail of per post.

Art. 8 Vergoeding bij verlies, schade of averij

Een verzekering die schade en/of verlies van de goederen dekt, is inbegrepen voor elke zending die via Hytchers besteld wordt.

De tussenkomst van de verzekeraar is beperkt tot een maximum van 500 (vijfhonderd) EUR per pakket.

De goederen worden in het kader van de verzekering als één (1) pakket beschouwd, waarbij de goederen deel uitmaken van één en hetzelfde pakket.

In geval van beschadiging en/of verlies van de goederen moet de waarde van de goederen worden bewezen door middel van een aankoopfactuur.

Hytchers en haar partners accepteren geen enkele verklaring van de verzender of enige andere persoon met betrekking tot de waarde van de inhoud van de goederen. Geen enkele verklaring van waarde op welk document dan ook zal worden beschouwd als een waarde-indicatie.

In geval van beschadiging en/of verlies van goederen voor een bedrag van meer dan 500 EUR van de verzekeringsdekking, en/of in geval van door de goederen veroorzaakte schade, kunnen Hytchers en haar partners niet aansprakelijk worden gesteld.

Voor vragen over terugbetalingen kunt u contact opnemen met de Hytchers helpdesk viasupport@hytchers.comof via het telefoonnummer dat vermeld staat in de aanvraag of op de website.

Art. 9 Beperking van aansprakelijkheid

Hytchers en haar partners kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstverlies (bv. omzetdaling of gederfde omzet, gederfde winst, verlies van klanten, verlies van gegevens, enz.).

Art. 10 Elektronische gegevensverwerking

De verzender aanvaardt het gebruik van elektronische communicatiemiddelen en laat in die zin de mogelijkheid open om artikel 1323 e.v. van het Burgerlijk Wetboek toe te passen met betrekking tot de bewijskracht, namelijk de betwisting van handtekening en schriftuur.

Art. 11 Evaluatie – Beoordeling

De verzender wordt beoordeeld op het voorkomen van incidenten die verband houden met het niet naleven van de algemene voorwaarden; deze beoordelingen worden niet gepubliceerd op het platform. Hytchers behoudt zich wel het recht voor om de toegang tot het platform tijdelijk of permanent te ontzeggen aan verzenders met een onvoldoende score.

Klachten met betrekking tot evaluaties kunnen worden gericht aan [support@hytchers.com].

Art. 12 Verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens verstrekt door de verzender (of zijn werknemers) aan Hytchers worden opgeslagen in een database en gebruikt door Hytchers, haar vennoten en aan Hytchers gelieerde vennootschappen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen om de diensten te verlenen waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen. Tenzij de verzender (of zijn personeelsleden) hiertegen bezwaar maakt, kunnen dergelijke gegevens voor deze doeleinden worden meegedeeld aan dergelijke gelieerde vennootschappen.

Indien de verzender (of zijn personeelsleden) niet wenst dat zijn persoonsgegevens voor deze doeleinden worden gebruikt en/of meegedeeld, kan hij Hytchers hiervan op elk ogenblik schriftelijk op de hoogte brengen. De verzender heeft bovendien het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren en te wissen via een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan HYTCHERS BVBA, rue du Beau Site 57/21 B-4032 CHENEE, België.

Art. 13 Varia

De eventuele ongeldigheid van één of meer clausules van deze overeenkomst of van delen van deze overeenkomst brengt niet de ongeldigheid van de overeenkomst in haar geheel met zich mee, maar enkel van het betrokken deel.

Niettegenstaande het recht van Hytchers om voor de uitvoering van haar verplichtingen een beroep te doen op een onderaannemer, hebben de partijen niet het recht om de rechten en verplichtingen van deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Hytchers kan de overeenkomst echter te allen tijde overdragen aan een van haar filialen.

Elk geschil betreffende of verband houdend met deze overeenkomst dat niet in der minne kan worden geregeld, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Luik, afdeling Luik.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Onder voorbehoud van de bepalingen in artikel 11 van deze algemene voorwaarden verbinden de partijen zich ertoe om tegenover derden de absolute vertrouwelijkheid te waarborgen van alle technische en commerciële informatie van vertrouwelijke aard, waarvan de partijen in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst op de hoogte worden gebracht. Dit geldt echter niet voor informatie waarvan de openbaarmaking is vereist door de wet, een reglement of een rechterlijke uitspraak.